MENÜProf. Dr. Betül Bozkurt+90543 115 10 10İletişim
Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Prof. Dr. BETÜL BOZKURT (“Veri Sorumlusu”) (“Muayenehane”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ’nun 10. Maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak Hastaların Kişisel Verilerinin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Sayın Hastalarımız,
Prof. Dr. Betül Bozkurt tarafından işlenen kişisel verilerinizi ve kişisel sağlık verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu , Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Hasta Hakları Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükleri, öngörülen ilke ve esaslara uygun olarak işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğini, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Prof. Dr. Betül Bozkurt Muayenehanesi .Adres: Kızılırmak Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:31/28 Çankaya- ANKARATÜRKİYE Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Kimlik, İletişim, Finans Verileri, Müşteri İşlem Verileri gibi kişisel verileriniz sağlık hizmet faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, randevu ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, muayene ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sağlık hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Sağlık Bilgileri, Aile Üyelerine İlişkin Veriler, Genetik Veriler gibi verileriniz tarafımızca verilecek sağlık hizmetinin gerektirdiği şekilde yerine getirilebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sağlık hizmeti faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

 • Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak başta 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu, kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin korunması yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı ve düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla işlenir.
 • Muayenehanemizi randevu almak amacıyla telefon ile aramanız halinde telefon üzerinden adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmaması halinde pasaport numarası veya geçici kimlik numarası, Doğum yeri ve tarihi, adres, telefon numaranız ve elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz yazılı olarak toplanır. Muayenehanemize fiziki olarak gelişiniz halinde bizzat hekimimiz ve yetkili personel tarafından yazılı olarak hasta kayıtlarınız ve hasta dosyalarınızın oluşturulması amacıyla yukarıda belirtilen kayıtlar ve sağlık verileriniz işlenir. Muayenehanemiz mevzuattan kaynaklı yetkisi kapsamında hizmet verdiği birincil veri sorumlusu doktorlar ve dış merkezler tarafından kargo, kurye, elektronik posta yolu ile aktarılan istem formları üzerindeki kişisel verilerinizi, sağlık verilerinizi ve diğer verilerinizi işleyebilir. Sizlere sunulan sağlık hizmeti süresince sizlerle iletişimin sağlanması amacıyla seçilen elektronik posta ve diğer elektronik kanallar üzerinden verileriniz toplanabilir.
 • Verileriniz, verilerinizin işlenmesinin yukarıda sayılan kanunlarca açıkça öngörülmüş olması, sizler tarafından verilerin alenileştirilmesi, aramızda kurulacak sağlık hizmet sözleşmesinin kurulması ve gerektiği gibi ifa edilebilmesi, sizlere sağlanacak sağlık hizmeti hakkının tesis edilmesi veya kullanılması için veri işlenmesinin zorunluluk olması, sizlerin ya da başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan hallerde, veri sahibi sizlerin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız (baygınlık vb.),sayılan kanunlar kapsamında muayenehanemiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve muayenehanemizin güvenliğinin sağlanması gibi meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarlaProf.Dr.Betül BozkurtMuayenehanesi tarafından aktarılır. Fatura verileri gibi verileriniz, verilen sağlık hizmetlerinin finansmanının sağlanabilmesi ve muayenehanenin kanuni yükümlülüklerini sağlayabilmesi amacıyla mali müşavirimize, test sonuçlarınız/raporlarınız gibi veriler sizler tarafından alenileştirilen ve onam verilen doktorunuz, yakınlarınız, diğer sağlık kurumları gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılır.

Kişisel verileriniz ve kişisel sağlık verileriniz aldığınız hizmetin türü ve mahiyetine göre, yukarıda sayılan kanunlar çerçevesinde Muayenehanemizin hukuki yükümlülükleri kapsamında Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile, diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sigorta şirketleri (sağlık sigortası ve benzeri) herhangi bir uyuşmazlık halinde adli ve idari kamu, kurum ve kuruluşlarına ve

E. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi bizlere bildirmek için“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun hazırlanmış olan ve www.drbetulbozkurt.com sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen bilgileri doldurmak suretiyle “Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:31/28 Çankaya - ANKARA” adresine, şahsen ibraz ederek, yazılı olarak veya elektronik posta adresiniz üzerinden b2bozkurt@yahoo.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Muayenehanemiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı
0543 115 1010